سکسی آفریقایی پورن استار جنده عاشقه کیر سیاه های گندشو میخوردم و میلیسیدم

0 views

سکسی آفریقایی پورن استار جنده عاشقه کیر سیاه

سکسی آفریقایی و انگاشتاشو تو دهنم میکردم. که دیدم خوشش اومده و گفت بسه،بالاترو بلیس ساق و رونشو لیسیدم و به کسش رسیدم که خودش شرتشو دراورد،کسش صورتی و تپل و خوشکل بود اصلا نمیخورد کس زن 40 ساله باشه شروع کردم لیسیدن از بالا تا پایین که سهیلا آهو اوهش دراومد و سرمو به کسش سکسی آفریقایی فشار میداد، کسش خیس خیس شده بود که گفت بسه بخواب،ک خودش با کسش اومد رو صورتم منم کس و کونشو میلیسیدم
انقدر لیسیدم که لرزید و ارضا شد و افتاد رو تخت.بعدش که بلند شد گفت آفرین پسر خوب کارتو انجام دادی اومد یه لب ازم گرفت بعد سرمو فشار داد تو سینه هاش منم ممه های گندشو میخوردم و میلیسیدم و گاز میگرفتم و باز رفتم سراغ کسش که دوباره صداش دراومد و گفت بکن تو.منم کردم تو که جیغش دراومد گفت کسکش سکسی آفریقایی آروم منم شروع کرددم نلمبه زدن کسش تنگ و داغ بود صداش تو اسمونا بود یه 5 مین که زدم داشت آبم میومد که گفت بریز تو.بعدش افتادم رو تخت حال برام نمونده بود که سهیلا گفت من ارضا نشدم که باز با کسش اومد رو صورتم بعد که ارضاش کردم گفت چون بار اولت چیزی
پورن استار جنده عاشقه کیر سیاه
این بغض شاید تو دل هر ادمی تو ایران باشه
پسر و دخترهم نداره ولی خیلی ها درگیرش شدند و سکسی آفریقایی هیچی نگفتند.
یازده سالم بود داغی آفتاب صورتمو میسوزوند از گرما مقنعمو به پشت انداختم
در مدرسه منتظر بابام بودم

پورن استار جنده عاشقه کیر سیاه

سکس
وایساده بودم که یه مرد گنده رو جلوم دیدم سرمو بالا اوردم دیدم عمو محسن سکسی آفریقایی (پسر عموم بود 24سالش میشد)گفت عمو جون بابات امروز زنگ زد گفت من بیام دنبالت گفتم بابام کو؟خالت حالش خوب نبود بردنش رشت(بیمارستان شهرمون نمیشه روش حساب کرد)سوار ماشین شدم و آهنگ خراطها گذاشته بود(اونموقع مد بود با فرق وسط پسرها)گفتم عمو من خونتون نمیام فردا امتحان ترم دارم نصف کتابم مونده بیام اونجا سپهر اذیتم میکنه مامان هم غروب برمیگرده دگ(خاله ام به خاطر مریضی اش خیلی پیش میومد که ببرنش بیمارستان و برام عادی بود که غروب برگردن)
منو رسوند دره خونه و رفتم بالا به مامانم زنگ زدم و گفتن که تا غروب برمیگردن و بهش سکسی آفریقایی گفتم که غذا ندارم و اونم کلی فحش به زن عموم داد که اینقدر بی فکره
یه ربع بعد که داشتم میوه های یخچالو میخوردم زنگه درو زدن درو که وا کردم محسن بود با یه قابلمه غذا دستش گفت که مامانش نذاشته که بشینه و گفته زود باید غذا رو ببری

یک روز با پورن استار عزیز

سفره رو پهن کرد و به من گفت که بچینم.غذارو که خوردیم اون دراز کشید و منم رفتم سکسی آفریقایی پا درسم
همون جوری که دمر داشتم میخوندم چشمم افتاد به شلوار عموم که برامدگی داشت خیلی اومده بود بالا خیره شده بودم بهش که یهو نگام کرد منم که کلی خجالت کشیدم سرمو پایین انداختم اونم دوباره دراز کشید زیر چشمی نیگا میکردم ای وای چی میدیدم عمو کیرشو از شلوار دراورده بود هم خجالت میکشیدم هم کنجکاو بودم سرمو انداختم پایین رفتم تو دستشویی سکسی آفریقایی با خودم حرف میزدم از دستشویی که درومدم دره دستشویی بود شلوارش هم پایین بود و کیرش مستقیم طرف من بود دستمو گرفت و گذاشت رو کیرش من دستمو کشیدم عقب ولی اون منو کشوند طرفه خودش و کیرشو به دستم میمالید دره حموم بودیم و هیچ حرفی نمیزد
یم من میخواستم خودمو ازاد کنم ولی اون منو سفت گرفته بود سر پا که وایساده بودم شلوارمو سکسی آفریقایی کشید پایین من خجالت میکشیدم زبونشو تو دهنش میچرخوند و صورتشو نزدیک کصم میکرد کونمو عقب دادم که نتونه بخوره یه دستشو گذاشت پشت کونم همون یه دستش اندازه کله کونم بود هل میداد جلو لباسامو دراورد منو دره حموم  سکسی آفریقایی گذاشت زمین موکتش زبر بود و کونم رو اذیت میکرد کیرشو میمالوند به تموم بدنم و با کیرش رو سوراخ کونم رو فشار میداد اونقدر فشار میداد که منو رو به بالا هل میدادهر دو پامو با دستش گرفت و کیرشولای پام گذاشت و با عقب جلو ابش رو ریخت تو دستش شلوارشو کشید بالا و رفت
کاش همون غروبش به بابام قضیه رو میگفتم
تا به خودش اجازه دوباره رو نمیداد
ولی من این کارو نکردم اون هی تکرار سکسی آفریقایی میکرد
به بچه هاتون یاد بدید که همه چی رو بهتون بگن

سکس سیاه پوست کوس بزرگ ممه بزرگ الاغ بزرگ کون بزرگ سکس کم حجم فیلم سکسی کم سن پورن خفن سکس ایرانی خفن فیلم سکسی خفن