سوپر زوری کوس تنگ جنده کمر باریک منم همزمان ارضا شدم تو کونش یک

0 views
0%

سوپر زوری کوس تنگ جنده کمر باریک

سوپر زوری گذاشت روی دهن فاطمه و گفت:اینجوری.فاطمه که فقط چشماش معلوم بودن دهنش رو از کف پای سمیرا جدا کرد و گفت:باشه یاد گرفتم.بسه.در این لحظه سمیرا یه ضربه محکم با کف پا به دهن فاطمه زد و فاطمه افتاد روی زمین.سمیرا به آیدا گفت با روسری دست و پاش رو ببندیم زود باش.آیدا و سمیرا دست و پاهای فاطمه رو به زور بستن.بعد 2 تایی کف پاهاشون رو گذاشتن روی صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با التماس میگفت:ولم کنین خفم کردن!این چه کاریه دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت:دیگه فضولی میکنی؟بو بکش……اومممم……بو کن……و با بوی کف پاهام خفه شو.آیدا به سمیرا گفت تو پاهات رو بردار بزار من کامل خفش کنم بعد تو.سمیرا رفت و کفش هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری بگیره.آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد صورتم له شد!!!!چه بوی……اوفففف…..خفه شدم.سمیرا پاهاش رو از کفش در آورد سوپر زوری .من از اون بالا میدیدم که پاهاش خیسه عرقه و برق میزنه.سریع کف پاهای خیسه عرقش رو گذاشت روی صورت فاطمه.فاطمه یه لحظه هیچ صدایی ازش در نیومد.چند ثانیه بعد گفت:

کوس تنگ جنده کمر باریک

سکس
رسیدم به کس آبدارو داغش
یه روز قرار بود من برم شهرشون خونه اقوام و اینا دو روز قبلش بهش اطلاع داده بودم که دارم میام و باهم برنامه داریم خلاصه هر جور بود خونه یکی از پسر عموهامو مکان کردم و رفتم دنبالش اومد داخل ماشین با هم دست دادیم و حرف زدیم تا رسیدیم خونه هر دوتامون دلهره داشتیم دستام میلرزد و سرد بود همین که رفتیم بالا بغلش کردم محکم شروع کردم به خوردن لب های سوپر زوری گرمو نرمش میخواستم لباساشو دربیارم که گفت وایسا خودم در میارم شروع کرد به در آوردن لباس هاش و میگفت چشامو نگاه کن نمیخوام بدنمو نگاه کنی منم لباسامو در آوردم فقط یه شورت پام بود رفتم جلو بغلش کردم کیرم شق شده بود داشتم میمردم از شق درد ناچار شدم شورتمم در بیارم وقتی کیرمو دید چشاش گرد شد گفت این میخواد امروز منو نوازش کنه گفتم اره عشقم یجوری نوازشت میکنه که یادت نره خلاصه خوابوندمش رو تخت تمام بدنشو خوردمو مالیدم وکم‌‌کم رسیدم به کس آبدارو داغش یکم رنگش تیره بود ولی هرجوری بود یکم واسش خوردم چشامو بستمو شروع کردم به لیش زدنو مکیدن کس سوپر زوری داغش همزمان انگشتامو تو کونش میکردم گفتم واسم ساک میزی

تختخواب آماده است پاهای من باز

له کیرمو به زور کردم تو کونش
گفت نه نمیتونم گفتم پس چطور من کس تورو خوردم هر سوپر زوری جور بود راضیش کردم واسم ساک بزنه چون عاشقشم با اکراه سر کیرمو زبون زد ولی کم‌‌کم راه افتاد شروع کرد به خوردنو مکیدن خیلی داغ شده بودم گفتم بسه رو شکم خابوندمش گفت تورو خدا میترسم یواش بکن منم گفتم نمیزام دردت بگیره با دستش کونشو باز کرد منم یکم ماساژ دادم دور حلقه‌یی کونشو تا نرم تر بشه و با تف خیسه خیسش کردم و کیرمم همینطور کیرمو تنظیم کردم رو سوراخش و گفتم خودتو شل کن چشاشو بسته بود از ترس کله کیرمو به زور کردم تو کونش چشاش باز شد یهو بزور نفس میکشید میخواست از زیرم در بره ولی محکم کمرشو گرفته بودم وزن خودمو همزمان انداختم روش کیرم سوپر زوری تا اخر رفت داخل کونش خیلی تنگو گرم بود دور کیرمو یک حلقه از آتش گرفته بود داشت زیرم ناله میکردو گریه میکرد منم دستو گذاشته بودم جلو دهنش یه کم عقب جلو کردم دیدم دیگه صداش در نمیاد تقلا نمیکنه فشارش افتاده بود

دور کیرمو یک حلقه از آتش گرفته بود
هیچی حالیم نبود ۱۰ دقیقه کردمش تا آبم اومد داخل کونش حالی کردم یکم لبه‌ی سوراخش خون میومد ولی واسه اینکه نترسه چیزی نگفتم نمیتونتس سوپر زوری تکون بخوره فقط میگفت بغلم کن یکم بغلش کردم تا حالش بهتر شد بعد از اون با دستمال کسو کونشو تمیز کردم سرش رو پام بود تا ۱ ساعت همین طوری حرف زدیمو لب گرفتیم دوباره داغ شدم و زور راضی شد که بده ولی اینبار کونش مثلا دهنش باز شده بود اونم داشت آه میکشید خودش تکون میخوردو سوپر زوری همکاری میکرد و تمام بدنش لرزیدو ارضا شد منم همزمان ارضا شدم تو کونش یک هفته شهرشون بودم ۳ بار کردمش ولی هر بار بهتر بود.

سکس خدمتکار
سکس وماساژ پورن آمریکایی کون گاییدن سکس اتوبوس سکس‌الکسیس سکس فامیلی داستان سکس حشری فیلم های الکسیس تگزاس الکسیس تگزاس سکس داستان سکسی مادر

From:
Date: November 9, 2022