سوراخ کون زیبا اولش خوب ساک نمیزدم ولی کم کم یادگرفتم

0 views
0%

سوراخ کون زیبا

سوراخ کون داشتیم که معمولا همه با دوس دخترا میرفتیم بیرون …یروز میلاد با یه دختری دوس میشه به اسم نازنین خلاصه اونم که پیشم بش مسیج میداد دختره اهل دادن این چیزا نبود میلاد گفته بود تپل بدریخته خلاصه دکش کرد اقا این افتاد به جونه من…خلاصه جزییات نمیگم طولانی ما رفتیم ببینیمش رو ب رو مدرسشون خیابون پست هست خلوته نازنین با یه دختری اومد اسمش ناهید بود .من پارک کرده بودم اومد به دلقک بازی دیدم راس میگف میلاد بدرد نخوره اما ناهید یه دختره بلند اندام پر 17 ساله برنزه اما خیلی مثل اونم دلقک یه جن دیقه حرف زدنو رفتن…..شب دیدم یه گروپ واتساپ زده شدو سوراخ کون ناهید نازنین منو میلاد و چنتا دیگه..ناهید اومد پی ویم به حرف زدن این چیزا خلاصه مخشو زدیم …یه هفته بعدش 22 بهمن بود بیدارم کرد با زنگش رفتم دنبالش بعد سلام گرم گرفتن گف بریم بیرون …کلا یه دختری بود ک نیازی ب مخ زدن برا سکس نداشت ..رفتیم بیرون شهر رو یه تپه تازه هم گندما سوراخ کون سبز شده بودن رفتیم عقب نشستیمو همیشه قرص سلنا فیلد

سوراخ کون زیبا

سکس
قراره سکس کنیم
بلندشدم اب بخورم بعدلیوان پلاستیکی افتاد خم شدم برش دارم ک مهمت انگم داد مهمت خیلی توکف کونم بودولی من بهش نمیدادم چون دردداشتم وقتی سوگول حواسش نبودلبای مهمتموخوردموگفتم دستت خیلی جاهایی میره ک نبایدبره اونم خندیدوگف سوگول خانوم دخترم امشب نمیری خونه مامان بزرگوبابابزرگ؟من بغلش کردم دخترموگفتم نه نمیره امشبمجقراره بغل مامانش بخوابه دخترم ک  سوراخ کون مهمت اخم کردوگف بزارسوگول خودش بگه منم دلم واسه مهمت سوخت وگفتم نمیبریمش ولی تواتاق خودشجمیخوایه دخترمون ک سوگول ناراحت شدوگف مااامامااان منم گفتم نمیشه عشقم شب شداومدم بخوابونمش وبرم ک مال عشقم بشم ولی سوگول خوولم نمیکردوهی بوسم میکردتخم سگ دییوونم کرده بودک گفتم درازبکش قصه بگم واست عمرم اون گف نه مامان یکم بوسم کن منم گفتم روجشمم وگردنشوبوسیدم ولیس میزدم ارامش کل وجودموگرفته بودمنم محکم گردنشوگازگرفتم سوگول گف اخخخخخخ مامااان ک گفتم ببخشیدگلم سوراخ کون اونم خوسرمامانش رفت ونازکردناش شروع شدوگف اگه میخوای ببخشمت بایدامشب من بشم مامان توتوبشی دخترم منم گفتم باشه(با خنده)دیدیم گردنموبوسیدوگف اووووووف نگاه دخترم چ نازه فداش بشم این دخترخوردن داره منم فقط میخندیدم بعدشروع کردلباموبوسیدن منم گفتم پررونشوولامپوخاموش کردم وگفتم سوراخ کون شب بخیررفتم تواتاق دیدم مهمت منتظرنشسته منم ک انگارنه انگارقراره سکس کنیم رفتم درازکشیدم روتخت

بهترین کوس لیس همکار من

عادت کرده بودم وروکیرش بالاپایین میپریدم
دیدم دست مهمت توکونمه وبردش زیرشلوارم منم برگشتم گفتم دنبال چیزی میگردی(کیرشوزیرشلوارک دیدم دلم رفت)وگف این کون امشب بایدپلمش بازبشه ک خندیدم سوراخ کون اونم لباموبوس کردبعدگفتم اووووف چ گرنه وتاپمودراوردم زیرش سوتین نبسته بودم مهمت گف شلوارتودرنمییاری؟گفتم شمادخالت نکن دیدم خودشاومد شلوارمودراوردوپاهاموبازکردوشروع کردکسموبلیسه منم شهوت کل بدنموگرفت وشلوارکشودراوردم وکیربیست سانتیشوخوردم راستش اولش خوب ساک نمیزدم ولی کم کم یادگرفتم داشت دیوونه میشدمهمتم وگف 69بشیم اونم دحین کس لیسی انگشت میکردتوکونم ک اروم گفتم اییی اونم حشری شدمن نمیخواستم کونم برارع اخه کیرش میرفت تومن من سکته میزدم وبرگشتم وگفتم درازبکش ونشستم روکیرش وکیرش رفتم توکسم یه جیغ اروم زدم ک گف اروم عشقم ک گفتم یکی بایدبه خودت بگه اخه چ خبرته بااین سرعت داره کسموجرمیدی ک اون گوش نکردوسرعتشوبالاتربردمنم عادت کرده بودم وروکیرش بالاپایین میپریدم ک پستوناموگرفتوگف جون نگاه چ سوراخ کون کسی میده خانومم اووووف چقدتنگه منم گفتم ماله خودته جرش بده ک گف داگی استیل شومنم گوش کردم کیرشوگذاشت روسوراخ کونم منم فرارکردم ک گرفتم وگف زندگیم فقط همین یهدبارگفتم مهمت نه عشقم بخداجرمیخورم نمیتونم تادوهفته راه برم اونم گف خوبخاطرمن سوراخ کون دردوتحمل کن منم دیدم ناراحت میشه گفتمجباشخ فقط اروم باش زندگیم ولباشوبوسیدم داگی استایل شدم

کیرتوبکن توکونم کونموجریده
بعدسرکیرشوبه زورکردتوکونم منم آروم یه جیغ کشیدم اونم موهاموگرفتم وکیرشوتااخرکردتوکونم اون لحظه چشکام سیاهی میرفت منم جیغ کشیدم ک جلودهنموگرف وتملبه میزدبعدده دقیقه منم عادت کردم وگفتم جون کیرتوبکن توکونم کونموجریده اونم گف توعمرمنی ارامشم قلب منی خانومم ولمبه میزدمیخواست ابش بیادک کیرشودراوردوکیرتوکسم وابشوخالی کردوگفت سوکولمون یهدداداش میخواست ک خندیدم سوراخ کون ولباشوبوسیدم ولی نتوستم بلندشم راه برم به زورخودمورسوندم بغل مهمت وگفتم اقامون ازمن پسرمیخواد؟اونم گف بله منم گفتم کاش پسرمون سرباباش بره ک بشه تموم زندگی مامانش بعددیدم اخم گردوگف اگه اومدمنوبیشتردوس داری یااونو؟من گفتم بین دوتامردام فرق نمیزارم ک سوراخ کون گف نمیشه من بیشترمنم گفتم تومنوبیشتردوس داری یاسوگولو؟گف پرنسسمومنم به حالت قهرنگاش نکردم وگف خو معلمونه مامان پرنسسمو و لبامو بوسید بعدیه ماه فهمیدم باردارم
کوس سکس کوس کون کوس تپل کوس دادن کوس لیسی کوس سفید کوس تنگ عکس کوس کوس کردن سکس کوس کلیپ سکسی

From:
Date: November 4, 2022