سكس با زن حامله آب کیر بریزه رو کونم چند تايي محكم زدم ابم داشت ميومد

0 views

سكس با زن حامله آب کیر بریزه رو کونم

سكس با زن حامله زد و آیدا در رو باز کرد.بیچاره آش نذری آورده بود و واستاد تا آیدا ظرفشون رو شست و داد به بیتا و تشکر کرد و رفت.ده دقیقه ای نگذشته بود که بیتا دوباره زنگ زد.من توی هال بودم دیدم دارن با آیدا صحبت میکنن.من سریع پریدم توی اتاق و در رو بستم و از بالای در داشتم نگاه میکردم.بیتا به آیدا میگفت:فکر کردی خیلی زرنگی؟ما هم حرفی نمیزنم تو دیگه پر رو نشو!!!!مطمعن باش یه روزی تلافی این کاری که کردی و سرت در میارم!آیدا گفت اگه راست میگی بیا توی خونه تا بهت بگم!بیتا که دمپایی پاش بود پاهاش رو در آورد و با یه حرکت کاراته زد توی دهنه آیدا سكس با زن حامله آیدا هم که کاراته بلد نبود بلند شد حمله کرد به طرفه بیتا که بیتا دست آیدا رو پیچوند و خوابوندش زمین!بعد با کف پاش کوبوند توی دهنه آیدا و شروع کرد صورت آیدا رو مالوندن!آیدا هم زیره پاهای بیتا داشت دست و پا میزد و به بیتا فحش میداد.بیتا پاش رو از روی دهنه آیدا برداشت و گفت:هنوز برات دارم!بعد راهش رو کشید و رفت!من در رو وا کردم و اومدم توی هال.آیدا گفت:تو هم تا اتفاقی میفته سریع فرار کن برو توی اتاق قایم شو!!!!!زنت رو د
انگشت هم تو كونش نميرفت

آب کیر بریزه رو کونم

سکس
من دانيال28 سالمه و دوست دخترم 34 سالش. اون تنها زندگي ميكنه و خونه سكس با زن حامله داره با هم زياد سكس داريم و خيلي دوستش دارم و اسمش الهامه وزن 70 قدش متوسط پوست سفيد قيافش هم خوبه تپليه سينه هاش 85 كس تپل پاهاي كلفت كلا هيكل سكسي داره. ولي كونش عاليه يه كون بزرگ و سفيد با سوراخ كون دست نخورده كه جون ميدم براش سوراخ كون صورتي و تنگ تنگ و يه كس خيلي كلوچه اي داره كه كسش هم خيلي تنگه كه كيرم به زور ميره توش كسش صورتيه و سفيد. بدون مو. داستان كردن كونش و كه خيلي وقت بود ميخواستم بكنم و ميخوام براتون تعريف كنم يه روز كه خواستيم با هم سكس كنيم بهش گفتم حاضو شو كه سكس كنيم هميشه بهش ميگفتم كون بده ولي نميداد اصلا حتي انگشت هم تو كونش نميرفت تا اينكه رفتم پيشش لب بازي كرديم بعد لخت شديم و رفتيم روي تخت لختش كردم و گردن و گوشش و خوردم سكس با زن حامله حسابي حشري شد بعد ممه هاي سفيد نوك صورتيش و خوردم

کردن از کون با وازلین

قمبل كرد كه بكنم تو كسش
براش رفتم پايين كسش و حسابي سكس با زن حامله ليس زدم كه صداش بلند شد با انگشتم كسش و انگشت كردم بعد اروم انگشتم و كردم تو كونش كه خودش و سفت كرد دردش گرفت به زور انگشتم و كردم تو كونش فشار دادم جيغش بلند شد و همون جوري كسش هم ليس زدم بعد يه انگشتم و كردم تو كونش يه انگشت تو كسش هم زمان جلو سكس با زن حامله عقب كردم كه داشت از درد ميپيچيد به خودش محكم كونش و انگشت كردم بعد دادم كيرم و برام ساك زد حسابي بعد قمبل كرد كه بكنم تو كسش كيرم و حسابي ماليدم كسش پر اب شد بعد كردم تو كه حسابي حال كرد. بعد سوراخ كونش هم انگشت ميكردم همزمان. كيرم و از تو كسش دراوردم و يه تف زدم سرش گذاشتم رو سوراخ كونش. كير منم بد نيست بيست سانته حدودا ولي خيلي كلفته كه اصلا كون و پاره ميكنه. خلاصه گذاشتم رو سوراخ كونش كه گفت نه نميتونم ولي من بايد اون كون و ميكردم فشار دادم تو حالت داگي بود سر كيرم  سكس با زن حامله به زور رفت تو كونش وااي سوراخش خيلي تنگ بود

ابم داشت ميومد ريختم تو كونش
گذاشتم يكم عادت كنه داشت از درد ميكرد دستش و ميكىوبيد روي تخت سكس با زن حامله از درد ولي من گفتم تحمل كن ابم و ميارم زود كه كيرم و كم كم كردم تو كونش كه نتونست طاقت بيار خوابيد كيرم درومد. دوباره كلي انگشت كردم تو كونش بعد دمر خوابيده بود كيرم و به زور كردم تو كونش اونم تحكل كرد تا اب من بياد داشت از درد تخت و گاز ميزد من كيرم و كم كم جا كردم تو كونش واي داشت ميتركيد انقدر تنگ بود شروع كردم به تلمبه زدن كه ديگه بعد بهش توجه نكردم خوابيذم روش محكم تلمبه زود يه چند تايي محكم زدم ابم داشت ميومد ريختم تو كونش بعد كيرم ر دراوردم سكس با زن حامله همونجوري يه دور هم از كس كردمش ابمم ريختم تو كسش خيلي حال داد.
سکس با پلیس سکس با حال سکس با کیر بزرگ سکس با زن چاق سکس با همسایه فیلم سکس با حیوانات سکس داغ سکس با نامادری سکس با ماساژ سکس با پیرزن