سایت برازرز با قاچ کسش و چوچولش ور رفتم روبرو بغلش کردم.لبامو گذاشتم

سایت برازرز با قاچ کسش و چوچولش ور رفتم

سایت برازرز جلو میکردم بعدش گفتم مهسا اینجوری به من حال نمیده گفت خب اروم بکن از پشت منم که از خدام بود گفتم چشم رفتم سر لوازم ارایش زن داداشم دیدم یه کرم خشکی پوست بود اوردمش گفتم کیرمو بخور یکم لیز شه گفت نه من بدم میاد منم اصراری نکردم.خوابیدم پشت سرش یه کم کرمو زدم رو کیرم یه کمم زدم دم سوراخش ،اروم کیرمو گذاشتم دم سوراخش با هزارتا بدبختی فرستادمش داخل سامانم فقط لاپایی کرده بودش خودش گفت..کیرمو کردم تو کونش صدای شلق شلق میومد این صدا حشرمو بیشتر میکرد تا ته کیرمو کردم تو کونش اونم فقط هی سایت برازرز میگفت تو رو خدا درش بیار ولی من اهمیت نمیدادم یه پنج دیقه از کون کردمش که دیدم ابم داره میاد درش اوردم ریختمش رو کمرش بعد یه یه دیقه خوابیدم روش بعدش بلند شدیم و زدیم بیرون و رسوندمش تا در خونه شمارمو گرفت بعدش رفت زنگ زد و شمارشو سیو کردم.دیگه پایه خودم شده سامانم چون سرباز بود دیگه محلش نمیذاشت مهسا…الانم با همیم و فقط میخوایم دوست باشیم با هم بیش از ده بار هم سکس کردی

با قاچ کسش و چوچولش ور رفتم

سکس
یه روز که رفته بودم استخرداشتم شنا میکردم یه سایت برازرز پسر جون صدام زد گفتم بفرمایید گفت ببخشید میشه به منم کرال یاد بدین گفتم بهتون نمیاد بلد نباشین گف بلدم به خوبی شما نه گفتم باشه شنا کن ببینم چطوری بلدی در کل یه مقدار ایراد داشت
روی صورتش و چندین بار بوسش کردم.خندید و گفت چخبرته چقدر عجله داری.خودشو از چنگم درآورد و رفت سمت بخاری تا دستاشو گرم کنه.توی همون حال مدام حرف میزد.تا برگشت دید لخت شدم و مبهوت بدنمو نگاه میکرد‌.نزدیکش شدم و از روبرو بغلش کردم.لبامو گذاشتم روی لباش و دستمو به باسنش رسوندم.کون خوبی داشت،اصلا بهش نمیومد.دستمو به سمت سینه هاش بردم.کوچیک بودن از اونا که میشد همشو توی دهن جا داد.پتو پهن کردم و دراز کشیدیم .آروم آروم لباشو میمکیدم و دکمه های مانتوشو باز میکردم.لباساشو درآوردم.زیر نور که از پنجره کوچیک کلبه وارد میشد بدن سفیدش میدرخشید.لباسهای زیرش از بس شسته شده بودن کهنه بنظر میومد‌‌.ادکلن نزده بود حتما نداشت که بزنه.ته دلم براش میسوخت.بدنش بوی صابون ارزون قیمت معروف رو میداد.حموم رفته بود تا خودشو برام آماده کنه‌.همین تصور که با دست و پااای سایت برازرز نحیفش اومده بود تا من بکنمش برام کافی بود که حسابی کیر کلفتم براش شق بشه.دستشو گرفتم و سمت کیرم بردم و دادم دستش.میمالیدش و لب میداد.منم با دستام به سینه های کوچیکش چنگ میزدم و نوکشونو میمکیدم.باسن خوشفرمش منو مجذوب کرده بود.خواست روی کیرم بشینه که اجازه ندادم.کیفم کو مونا؟میخوام کاندوم بذارم.گفت کیف نیاوردی که.اه یادم رفته از ماشین بردارمش.چند لحظه صبر کن تا برم و برگردم.بدون لباسای زیر،شلوار و بلیزمو پوشیدم و توک پا کفشمو نصفه نیمه پا کردمو رفتم کیفمو برداشتم.تند برگشتم و دیدم مونا دراز کشیده و قنبل کرده‌.چه بدنی داشت،سفید و قلمی با باسنی برجسته.کسش صورتی بود‌.اصلا تصورشو نمیکردم زیر اون چادر ساده وفقیرانه همچین چیزی باشه.بهش گفتم برگرد بشین یکم بخور سیخ بشه بتونم کاندوم بکشم.سرشو توی دستم گرفتمو به سمت کیرم سایت برازرز هدایتش کردم.خوب میخورد خیلی هیجان داشتم.از آخرین سکسم مدتها میگذشت.وقتی حسابی خوردش و فکش خسته شد توی دهنش تلنبه میزدم.روی ابرا بودم.خوابوندمش و پاهاشو باز کردم.محو تماشای بدن زیباش شدم.دست کشیدم روی کسش و با قاچ کسش و چوچولش ور رفتم.کاندوم کشیدم و اروم کیرمو گذاشتم دم سوراخش.بغلش کردم و آروم هلش سایت برازرز دادم داخل.آه میکشید و میگفت یواش.زیر بدن تنومندم نفسش بسختی درمیومد‌.محکم بغلش کرده بودم با هر آه گفتنش کیرمو توی کسش بیشتر فرو میکرد

میخوام مزه ی کوستو تو دهنم حس کنم

کس تنگش و کون گلابی
تلنبه میزدم و مدام توی گوشش قربون صدقش میرفتم‌‌.بعد از دقایقی داگی نگهش داشتم و گذاشتم توی کسش.خیلی لذت میبردم از کس تنگش سایت برازرز و کون گلابی شکل سفیدی که جلوم بود‌.تف انداختم روی سوراخ کونش و با انگشت مالیدمش.سریع برگشت نشست و گفت نه کون نه‌.من کون نمیدم.گفتم خب باشه نخواستم بکنمش که.فقط میخوام با سوراخت بازی کنم.دوباره با حالت نگران، داگی وایساد و من انداختم توش.خشک شده بود کاندوم و دیگه روون حرکت نمیکرد.یکم آب دهن زدم بهش و دوباره تلنبه میزدم.چندین با به کونش سیلی زدم و سرخش کردم.التماس میکرد نزنمش میگفت حسم میره.انگشت شصتمو روی کونش بازی میدادم.خیلی سوراخ کوچیکی داشت.بهش نمیومد سایت برازرز کون داده باشه ولی من نمیتونستم ازش بگذرم و با هر ترفندی که شده دوس داشتم بکنمش.از کسش که سیر شدم رفتم سراغ کونش.تف زدم به کیرم و آروم هل میدادم که بره.اصلا لذت نمیبرد و همش ناله و التماس که بیخیال کونش بشم.توی حرفاش یهو سر کیرم افتاد توی کونش و جیغ کشید.دهنشو نگهداشتم و کیرمو کردم توش.یواش یواش تلنبه میزدم و اون کم کم صداش قطع شد.دستمو از روی دهنش برداشتم و به کردن ادامه دادم.گفت خیلی خشکه یکم خیسش کن حداقل‌.درآوردم و تف زدم.یهو گفت خیلی میسوزه و اینا وایسا.با دستمال کاغذی کونشو پاک کرد و آخ و اوخی کردو دستمالو به سمت نور پنجره گرفت و با وحشت گفت ببین خون اومده ببین.اووووخ اوخ گفت و پاشد نشست.نزدیک بود گریه کنه‌.دلم براش سوخت و بغلش کردم.نازش دادم و ازش عذر خواهی کردم.هی میگفت حالا باور سایت برازرز کردی که کون ندادم تاحالا؟باورت شد؟میسوزه…

کیرمو کردم توی کسش
اینارو که گفت دلم به رحم اومدو کاندوم رو عوض کردم.گفتم باشه ببخشید.بخواب یکم بکنم آبم بیاد.با یکم چاشنی غرغر سایت برازرز خوابید و لنگاشو هوا داد.دوباره گذاشتم توی کسش،مونا تلاش میکرد حس و حال خوبی که بده بهم تا آبمو بیارم.ازش پرسیدم اگه من الان آبم بیاد پس توچی؟گفت اشکال نداره من دیر ارضا میشم و تو آبتو بیار.مشخص بود دیگه از بس کرده بودمش فقط میخواست آبم بباد تا از زیر فرار کنه.به پهلو خوابوندمش و از پشت بغلش کردم کیرمو کردم توی کسش.خیلی حس خوبی داشتم چون قلمی بود و قشنگ توی بغلم جا میشد.با نوک سینه هاش ور میرفتم و تلنبه میزدم.خیلی ناله میکرد و من حسابی تحریک شده بودم.چند دقیقه همون سایت برازرز حالتی کردمش و ارضا شدم.خیلی بوسیدمش‌.وقتی موهای پریشون شدشو مرتب میکرد لبخند میزد.گفتم چیه؟چشمشو ازم دزدید و با صدای آرومی گفت منم ارضا شدم.حس خوبمو عالی کرد با این حرفش.حین لباس پوشیدنش سه تا تراول پنجاهی گذاشتم توی کیفش و باهم از اونجا زدیم بیرون.
سکس برازرز برازرز فیلم پورن گروهی پورن هات فیلم پورن استار سکسی پورن کلیپ پورن فیلم سینمایی پورن پورن جدید فيلم پورن فیلم های پورن کلیپ سکسی

2 thoughts on “سایت برازرز با قاچ کسش و چوچولش ور رفتم روبرو بغلش کردم.لبامو گذاشتم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *