زازی اسکایم توریست نوجوان دچار انزال می شود روسپی های خارج از کشور Zazie Skymm

0 views

زازی اسکایم توریست نوجوان دچار انزال می شود روسپی های خارج از کشور Zazie Skymm

زازی اسکایم بعد خیلی آروم اومد Zazie Skymm روی من و نشست روی کیرم و کیرم رو گذاشت بین کسش و شروع کرد پایین بالا کردن و کیر من بین کس داغش بود و منم.

آروم خودمو عقب جلو میکردم و حسابی حال میکردیم همینجور‌که پایین بالا میشد از من لب میگرفت و گاهی گوشامو زبون میزد منم محکم میزدم روی کونش و یا کونش سکس فامیلی.

رو‌محکم از هم باز میکردم تا صدای آخش بلند میشد و یا پشت کمرش رو‌ناخون میکشیدم و قربون صدقش میرفتم نمیدونم چی شد ولی یه مرتبه در گوشم گفت امروز‌کیرت.

خیلی خوشمزه بود که با این حرفش زازی اسکایم منو روانیم کرد و من کلی حال کردم و قربون صدقش رفتم بهش میگفتم قربون کس تنگ و داغت برم کیرم همش.

مال خودته قربون کون تنگ‌وداغت برم‌که دیونشم و دلم‌میخواد جرش بدم تو‌همین حرف زدنا بهش گفتم ای کاش میشد از کون بکنمت خیلی دلم هوس کرده و هی قربون Zazie Skymm .

صدقش میرفتم وانم میگفت آخه درد داره و میسوزه و خوب نیست منم هی میگفتم بعد از کلی وقت قول میدم آروم بکنم و اگه دردت خیلی زیاد شد درش بیارم .

که بالاخره قبول کرد و گفت به شرط اینکه تا ته نکنی تو و زود هم آبتو‌بیاری زازی اسکایم منم قبول کردم یکم دیگه رو‌کیرم پایین بالا شد و حسابی بهم خوش میگذشت.

چون دیگه همش تو فکر کون تنگش بودم و میگفتم اذیت نشی تو این حالت که کیرم بین کست هستش که میگفت نه هرچی نباشه بهتر از وقتیه که تو کونمه میخواست منو به ارضا.

شدن نزدیک تر‌کنه که کمتر‌از کون بکنمش خلاصه من بهش گفتم که یکم بلند بشه تا کیرمو تنظیم کنیم روی کونش کیرم‌حسابی v خیس شده سکس روسی.

بود بین کسش و با آب دهن سوراخ کونش رو‌هم حسابی خیس کردم و مهشید آروم کیرمو‌تنظیم‌کرد روی سوراخ کونش Zazie Skymm.

وآروم نشست روش من چهرشو‌که حالت درد و شهوت و اضطرابو با هم دیگه

داشت میدیدم و از طرفی هم کیرم رو که دستش بود و حالا زازی اسکایم دیگه سرش رفته بود توی کون مهشید میدیدم و لذت میبردم خیلی آروم آخ گفت و فقط میگفت.

تکون نخور و خودش رو آروم آروم میداد روی کیر من پایین و کیر من بیشتر میرفت توی کون تنگش ومن هم با سینه.

هاش بازی میکردم و کسشو هم با اون دستم می مالیدم تا دردش کمتر بشه و اونم حال کنه همینجور آروم آروم‌ کیر من رو تا آخر‌کرد توی کونش و گفت تکون نخور تا جا باز کنه.

خمش کردم و ازش لب میگرفتم و با کسش بازی میکردم و یواش یواش شروع کردم کیرمو‌پایین بالا کردن توی کون تنگشو زازی اسکایم.

اونم حسابی آخ و اوخ میکرد و ناله میکرد و من بیشتر حال میکردم هنوز چند بازی بیشتر تلنبه نزده بودم که گفت اینجوری خیلی درد داره میشه درش بیاری و‌حالت .

دفعه قبلی که بهت از عقب میدادم بکنی منم آروم کیرمو از توی کونش در آوردمو zazie skymm anal.

ازش یه لب گرفتم و تو حالت سگی چهار‌دستو پا قرارش دادم و یکم کسش رو‌خوردم زازی اسکایم براش و کیرمو‌ خیس کردم حسابی و سوراخ کون اون رو هم حسابی خیس .

کردم و با انگشتم کمی باهاش بازی کردم و آب دهنمو فرستادم داخلش و کیرمو تنظیم کردم روی سوراخ کونش و از مهشید خواستم توی آینه کنار تخت نگاه کنه.

تا موقعی که کیرم میره داخل و وقتی دارم از کون میکنمش بتونم صورتشو‌ببینم اینکار لذت کردنشو‌ده برایر میکرد برام بعد خیلی آروم کیرمو فشار دادم داخل کون تنگش.

تا نوکش رفت تو‌گفت تکون نده و‌ آخ و اوخ میکرد و حالت چهرش طوری بود که منو غرق در لذت میکرد بعد یکم دیگه فشار.

دادم کیرمو داخل که سر کیرم دیگه کامل توی کونش بودو خیلی آروم‌آروم‌با هماهنگی خودش که میگفت کم کم کیرمو میدادم تو تا جایی که گفت نگهش دار تو‌همون حالت نگش داشتم و شروع.

کردم سینه ها و کسشو مالیدن و باهاش حرف زدن و قربون صدقش رفتن

شب اولی که عقد کردیم و رفتیم خونه ی ما هنوز ساعت 11 نشده بود که دستمو کشیدوگفت الهام بریم تو اتاقت بخوابیم منم پا شدم و باهاش.

رفتم سریع دره اتاقو بستو مثل وحشیا پرید رومو لباسامو داورد کیرشو دراوردو گرفت جلومو بدون فلم سکس خارجی.

هیچ ملایمتی کرد تو دهنم و فشار میداد عوقم گرفته بود ولی اون زازی اسکایم ملایمت تو کارش نبود به زور میکرد تو حلقم کیرش لاغرو داراز بود.

منو خوابوند رو زمین و خواست کیرشو کنه تو کوسم گفتم مجتبی ما که هنوز عروسی نکردیم نکن ولی به حرفم گوش.

ندادو بدون ازنکا چیزی بگه فرو کرد تو کسم و پردمو زد با خشونت میکرد تو وقتی ارضا شد اب کیرشو ریخت رو سینه هامو باز مجبورم کرد براش ساک بزنم بعد هم منو از کون گایید تا صبح بدون هیچ .

ملایمتی منو گایید و گایید از درد جیغ میزدم ولی واسه اینکه کسی شدامو زازی اسکایم نشنوه دستشو جلوی دهنم گرفته بود و میزد به کونم.

کیرشو کرد لای دو تا سینه هامو تلمبه میزد اینبار ابشو کامل ریخت رو صورتم و صورتم اب کیری شد…

یکم بعدش گفت آروم آروم کیرتو‌‌ بکن تو و شروع کن کارتو‌انجام بده منم گفتم قربون مهشیدم Zazie Skymm برم که بازم دلش کیر‌میخواد و یواش.

یواش کیرمو فشار دادم تو و شروع کردم کیرمو‌توی کونش عقب جلو‌کردن و با یه دستم هم کسشو زازی اسکایم میمالیدم و خودش هم با یه دست کسشو میمالید گاهی.

بلند میشدم از روش و کیرمو که داره توی کونش عقب جلو‌میشه

رو میدیدم و‌گاهی هم توی آینه اونو نگاه میکردم که چهرش پر از لذت و درد بود و داشت کسشو میمالیدو سینه هاش که با هر بار تلنبه زدن من عقب و جلو .

میشدن رو‌میدیدم و همینطور توی کونش عقب و جلو‌میکردم و اونم هی آه و ناله میکرد و منو از خود زازی اسکایم.

بیخود میکرد حسابی جفتمون داغ شده بودم و من حسابی عرق کرده بودم وهمینجور کیرم‌رو توی کونش زازی اسکایم عقب و‌جلو‌میکردم که گفت داره .

نزدیک میشه ارضا بشه و به منم گفت خواستی بیای کیرتوددر نیاری و همون تو‌بریز آبتو منم با این حرفش سرعتمو‌بیشتر‌.

کردم و شروع کردم تند تر تلنبه زدن زازی اسکایم و‌کمک اون هم کسش رو مالیدن ووقتی که صدای مهشید حسابی بالا رفت و به اوج رسید منم فیلم سکس خارجی.

با چند تا تلنبه آبمو توی کون تنگش خالی کردم و بعدآروم کیرمو در آوردمو‌همونجا همدیگه رو‌بغل کردیم و دو ساعت خوابیدم…

صبح فرداش زازی اسکایم نمیتونستم از جام تکون بخورم مجتبی هم انگار نه انگار حالم خوب نیست پا شدو رفت سره کار حرفی هم باهام نزد من خیلی.

بدبختم چون اون منو فقط واس کردن میخواد و دوستم نداره اصلا الان هم که رفتیم خونه خونمون روزی ده بار Zazie Skymm.

منو میکنه صبح و ظهرو شب منو بدجوری میکنه چهار سال از ازدواجمون میگذره و کسم مثل غار شده و کونم هم همینطور حتی یچش هم نمیشه.

بار ها ابشو ریخت تو کسم زازی اسکایم ولی حامله نشدم من بچه دوس دارم ولی اون نه مثل یک سیب زمینی بی رگ میمونه .

فقط کس زازی اسکایم منو میکنه و مثل خر کار میکنه شبم میاد خونه به زور منو میکنه خسته شدم ازین زندگی حتی فهمیدم قبلا جقی بوده و به یه .

بچه هم تجاوز کرده مجتبی ازت متنفرم کاش به خاطره بی پولی خانوادم راضی به ازدواج با توی حرومزاده ی بی همه چیز نمیشدم مجتبی کیر تو کونت عوضی Zazie Skymm.

سکس حمام سکس خدمتکار سکسی عمه پوزیشن سکس آموزش سکس کص لیس کس لیس کس داغ سکس محارم داستان سکسی محارم

BITCHES ABROAD – Teen tourist Zazie Skymm porn gets cum on pussy

زازی اسکایم
زازی اسکایم

سکس عاشقانه

فیلم سکسی پورن خارجی فیلم سکسی خارجی anal ass babe babes cumshot dress آب کیر پاشی رو صورت آب کیر رو صورت آبجی‌ سکسی‌ آسیایی آماتور آنال اکوس بکن بکن فامیلی بلوند پستون پورن استار پورن ویدئو تایلندی تری سام تینیجر جق جنده جنده بلنده جنون کیر چوچوله بازی حشری خواهران حشری دختر حشری دختر خوشگل دستمالی ساک ساک زنی سکس سکس آسیایی سکس از کون سکس از نمای نزدیک سکس با آبجی سکس چینی کوس خوشگل چشم ابی با عمو جانی سکس خشن سکس خفن سکس داغ سکس زن و شوهر سکس سه نفره سکس کردن سکس گروهی سکس مقعدی سکسی‌ و حشری سوراخ کون سوراخ کون و کوس سینه عملی سینه گنده صورت آب کیری فیلم پورن فیلم سکسی فیلم سکسی پورن خارجی فیلم سکسی خارجی فیلم گی ایرانی کوس بخور جنده کردن کردنی کس ۱۸ ساله کس پیره کس و کون کوس کوس آب کیری کوس بازی کوس تشنه کوس خیس کوس دادن کوس داغ کوس ژرمن کوس لیسی کوس مالی کون کون تپل کون کردنی کون گنده کیر کیر بزرگ کیر تو حلق کیر خوری کیر کلفت کیر گنده گاییدن گروپ سکس ممه بزرگ ممه گنده میلف هارد کور هاردکور هول سکس