داستان لز کسشو که از کیرم بالا پایین میرفت می دیدم بودیم رفتیم اسم

0 views
0%

داستان لز کسشو که از کیرم بالا پایین میرفت می دیدم

داستان لز ناهار نمی شه که دنیا گفت چی نمی شه منم گفتم هیچی دنیا خجالت کشید شبش خانومم بهم گیر داد چرا اون حرفو زدی دنیا از من پرسید واسه تو تعریف می کنم من گفتم نه تو چرا تابلو می کنی منم گفتم باشه دیگه حواسم هست
تا یه مدت گذشت دنیا چون خیلی پول دار بودن مسافرت زیاد می رفت یه بار به من گفت می خوام با خانومت برم اسپانیا اگه اجازه بدی کارا ویزاشو بکنم منم گفتم باهاش بایید حرف بزنم بعد اوکی می دم شبش اومدم به خانومم گفتم این جریان اسپانیا چیه اونم گفت دنیا چون خیلی همو دوست داریم بهم پیشنهاد داده ولی خوب اول تو بایید اوکی بدی منم گفتم هزینش چی خانومم گفت بابا دنیا می ده واسه اینکه دخترش هم تنها نباشه خلاصه من گفتم اوکی اونا هم اماده شدن واسه رفتن بعد دو ماه کاراشون اوکی شد پرواز داشتن واسه 1 هفته برن بعد 1 هفته اومدن و خانومم واسم یه سری خرید کرده بود واسه خودشم همین جور عکساشون رو که دیدم تعجب کردم همش لبه دریا تو استخر هتل با لباس زیر تا اون موقعه هیکل دنیارو ندید بودم ولی تو لباس زیر جفتشون عالی بودن که به خانومم گفتم حسابی همو جر دادید دیگه تنها بودید راحت اونم خندید گفت فقط به دنیا نگی گفتم حواسم هست
یهو جفتمون ولو شدیم

سکس
گفتم بریم هتل .گفت ببخشید من خیلی از تو خوشم اومده ولی قیمت من 200 دلاره چون من رییس دارم و باید به اون جواب
پس بدم . من که حاضر نبودم اون حس رو به هیچ قیمتی از دست بدم قبول کردم.پیش خودم می گفتم مادر فلان خواهر فلان
فهمید ما ازش خوشمون اومده برا همین اینکارو کرد.توی تاکسی توی لب و لوچه همدیگه بودیم که با دستش پشت سرمو گرفت
پاشو انداخت اونطرف پاهام و اومد روم منم چشمامو بستم دستامو دور پشتش حلقه کردم زیر گردنشو بو کردم انگار بوی بدنش
منو نشاه می کرد و رفتم به سمت لبهاش انگار داشتم هلو می خوردم لبهاش زیر دندونام حرکت می کرد زبونشو می فرستاد تو
دهنم منم گاز گرفته پسش میدادم. اینقدر مشغول بودیم که نفهمیدم کی رسیدیم دم هتل .با وضعیتی که داشتیم به سختی
پیاده شدیم ورفتیم داخل هتل مست نبودیم -سرخوش بودیم رفتیم اسم النا رو به عنوان هم اتاقی من ثبت کردند
در بلاد کفر به خاطر ایجاد امنیت ورود و خروج افراد متفرقه رو چک می کنند
رفتیم تو آسانسور که اونجا هم یه لب آبدار ما رو مهمون کرد. تادم در اتاق ده تا چرخ خوردیم و لبهامون از هم جدا نشد در همان
حال لب تو لب یه پامو آوردم بالا که دست به جیب شم برای در آوردن کارت که یهو جفتمون ولو شدیم رو زمین کلی خندیدم از
این همه عجله .

کیرمو کردم تو کسش واقعا عجب کسی بود

دور ناف رو لیس زدم
در همان فاصله . اونو کشیدم رو خودم و شروع به باز کردن سوتینش کردم لحظه ای که سوتینش کنار رفت انگار دو تا به رسیده ی
آبدار صاف برام سرو کردن بش گردوندم و با کله رفتم وسط سینه ش شروع کردم خوردن اون وسط وبعد از اونجا به سمت زیر سینه
و بعد بالا به سمت نوک سینه محترم که خوردنی ترین خوردنیهاست نوکشو لای دندونام نگه داشتم و زبونم رو روی اون بالا پایین
می کردم. اونم دیوونه شده بود شکمش رو می داد بالا وگردنش رو به تخت فشار میداد با دستاش موهای سرمو می کشید و سرمو به سینه ش فشار می داد.
در همون حالت که مشغول خوردن سینه بودم زانوهامو مقداری بالا آوردموکه برای بالا بردن کمرم از روی شکم النا کمکم کنه.
دستم رو به سمت دکمه شلوار جینش بردم دکمه شلوارش باز شد حالا به کمک اون یکی دست هم نیاز داشتم .صورتم رو روی
شکمش کشیدم و اومدم پایین تا به نافش رسیدم دور ناف رو لیس زدم و به طرف برجستگی استخوان خاصره و میک زدن آن رفتم
در همان حال دو دستم مشغول در آوردن شلوار بودند خوشبختانه شلوار و شورت با هم در آمده بودند و من شروع به خوردن بغل
ران . روی کس و بعد چوچول شدم خیلی این کار برام لذت داشت با زبونم چوچولشو نوازش می کردم.
انگار یه چیزی بهش گفتن یهو بلندشد منو خوابوند شلوار و شورتمو در آورد وصاف رفت سراغ کیرم با دستش کیرم رو نگه داشته
بودوزبون میزدبعد کرد تو دهنش .دستاشو گذاشت بغل پاهام منم موهاشو گرفتم و سرشو به سمت کیرم فشار می دادم که
اوق زد دستمو از رو سرش بر داشتم .اونم شروع کرد زیر خایه هامو خوردن وای چه جوری .هر کدوم از تخمامو می کرد تو دهنش
دوباره پس می داد ولیس میزد وقتی زیر تخمامو لیس میزد از همه بیشتر حال می داد .
بالاخره رفت سراغ کیفش کاندوم رو کشید بیرون لباس کارو تن ابل ما کرد و خودش رفت سوار شد .با دستش کیر منو از زیر رونش
گرفته بود رو زانوش نشسته بود و داشت کیرمو به چوچولش می مالید و یه ذره یه ذره کیرم رو کرد تو کسش و رفت رو کف پا عین
صندلی نشست رو شکم من دستشو برد عقب رو پام گذاشت و شروع به کمر زدن کرد وای داشتم از شهوت می مردم کسشو در
حالی که از کیرم بالا پایین میرفت می دیدم سینه هاشو که باد کرده بود و عین درختی که میوه های درخت لرزون تکون میخورد.
موهاشو که از پشت سرش تا نوک پای من رسیده بود وای چه حالی بودم.صداش زدم اومد رو به من دستاشو گرفتم دوباره
نشست رو زانو دستاشو گرفت روی کمرش و کمرشو می چرخوند آخ که دیوانه شدم دستاشو گرفتم و کشیدمش رو خودم
لباشو خوردم و با دستم به جلو عقب هلش می دادم.

کردم تو کسش
حالا نوبت من بود به اون حال بدم کشیدمش زیر با رونم روناشو بالا نگه داشته بودم و خم شده بودم رو سینه ش و جلو عقب می کردم به طوری که شکمم روی شکمش کشیده میشد . دستش رو گرفت به پهلوهای من وبه سمت خودش فشارم داد.
ازم خواست سریعتر این کارو بکنم منم با سرعت بیشتری این کارو براش کردم هر بار که محکمتر
میزدم صدای آاه آاهش بالاتر می رفت تا اینکه آه بلندی کشید و من رو به طرف خودش کشید و محکم بغلم کرد فهمیدم ارضا
شده حس خوبی بود .
وقتی دید من هنوز ارضا نشدم دوباره اومد روم کیر منو با دستش کرد تو دوباره به حالت صندلی نشست . من این کارو
دوست دارم خودم انجام بدم دو تا دستاشو گرفتم و یه مقداری رفت بالا حالا من کمر میزدم با تمام سرعت کمرمو بالا پایین
می کردم دیگه داشتم میومدم که خوابوندمش به پشت و از پشت کردم تو کسش خیلی حس خوبی بود شکمم میخورد به
کونش حسم دو برابر می شد حرکتمو سریعتر کردم و این آخرین لحظه بود که با اومدن آبم یکی از بهترین لحظه های سکسی
زندگی من خلق شده بوده.

فیلم لز لز ایرانی لز سکس لز سکسی داغ سکسی پسر با پسر جوردی ال نینو پویا سایت پورن سوپر سکس سکسی با مادر کلیپ سکسی

verified profile,hardcore,fucked,milf,slut,doggystyle,amateur,homemade,wife,chubby,pregnant,pussy-fucking,big-ass,rough-sex,bbw,muslim,big-tits,big-cock,hijab,porn-video,horny-teen

From:
Date: October 30, 2022