Download complete video now!

خودارضایی حشرش زده بالا دیلدو میخاد طپش کسشو رو کیرم حس میکردم کس نازی داشت

خودارضایی روسپی تپل

خودارضاییمن بیچاره هرکاری کردم که مخ دوست دخترمو بزنم بیارمش خونه و بکنمش نشد فقط در حد لب گرفتن بهم اجازه میداد جلو برم. حتی اجازه نمیداد از رو شلوار به کسش دست بزنم میگفت : این باشه واسه بعد از ازدواج من حسابی تو کف سکس و کس کردن بودم ولی افسوس که پای ما لنگ است و منزل بس دراز خودارضایی, دست ما کوتاه و خرما بر نخیل
ما همش تو کف یه سکس داغ بودیم تا یه روز یکی از دوستان داشت از یه سکس توپ حرف میزد با یه زن خیابونی که اسمش زیبا بود پولی ومکان از خودش . منم ازدوستم خواستم که شماره زیبا خانم رو به ما بده تا ما هم بریم سراغش که گفت: خودم هماهنگ میکنم جور شد خبرت میدم بعد یه هفته دوستم گفت که واسه فردا خودتو آماده کن فردا بریم خونه زیبا خانم خلاصه ما با کلی شوق و ذوق رفتیم یه قرص تاخیری از داروخونه گرفتیم و قبل دیدار زیبا خانم انداختیم بالا خودارضایی. 2 ساعت بعد دوستم اومد دنبالم و با هم رفتیم خونه زیبا زیبا یه زنی بود با قدی متوسط و یه کم چاق و پوست سفید. بعد کلی چونه زدن سر قیمت گفت که آخرش پنجا میگیره من یه پنجاهی دادم با زیبا رفتیم تو اتاق و دست به کار شدیم

کس نازی داشت خودارضایی

زیبا یه تیشرت تنش بود و ساپورت پوشیده بود . با لب گرفتن و بوسه شروع کردیم . من دوس دارم خودم طرف سکسمو لخت کنم به همین خاطر اول تیشرتشو درآوردم واقعا بدن نازی داشت سفید سفید از اونایی که کیر آدمو راست میکنه … سوتینشو باز کردم و رفتم سراغ سنیه هاش یه کم سینه هاشو مالیدم و نوک سینه شو کردم دو دهن و شروع کردم مکیدن اونم آه و ناله میکرد نمیدونم از شهوت بود یا میخواست منو شهوتی کنه یواش یواش دستمو بردم پایین و از رو ساپورت کسشو دست مالی کردم و اونم آه وناله اش بیشتر شد ساپورت و شرتشو یه جا از پاش درآودم کس نازی داشت ولی نسبت به هیکل و چاقیش خیلی کس بزرگی نداشت یه کم با کسش بازی کردم کسش داشت خیس میشد . زیبا با دست از رو شلور کیرمو میمالید که آبم اومد و همه آبمو تو شورتم خالی کردم . حالا بیا و درستش کن … ما ارضا شده و بدیم و کیرمون خوابید خودارضایی. من فقط لب میگرفتم و سینه شو میخوردم . یه پنج دقیقه دیگه مشت و مال رو ادامه دادم که کیرم یه کم راست شد … دیگه نتونستم طاقت بیارم فوری لخت شدم .زیبا یه کاندوم داد که کشیدم رو کیرم رفتم لای پاش کیرمومالیدم رو چوچولش تا کیرم راست بشه یه دقیقه شد که حسابی راست کردمو و کیرمو تا دسته فرو کردم خودارضایی … کسش داغ داغ بود ولی تنگ نبود خیلی بهم حال داد یه مکث کردم و شروع کردم به تلمبه زدن یه دو دقیقه تلمبه زدم که دیدم داره آبم میاد کیرمو کشیدم بیرون و بهش گفتم حالت سگی بگیره … از پشت انداختم تو کسش و تلمبه زدن شروع شد زیبا فقط آه و ناله میکرد و من تلمبه میزدم

طپش کسشو رو کیرم حس میکردم

همینجور که من تلمبه میزدم زیبا با دست چوچولشو میمالید داشت آبم میومد که باز کیرمو کشیدم بیرون و بهش گفتم که طاق باز بخواب اون خوابید و من شروع کردم لب گرفت یه کم که لب گرفتن گفت زود باش تمومش کن ولی من یه کم طولش دادم تا دیرتر ارضا بشم . من لب میگرفتم و زیبا کسشو میمالید دوباره رفتم لای پاش و سر کیرمو مالیدم به چوچولش و فرو کردم تو و شروع کردم به تلمبه زدن دوباره داشت آبم میومد کیرمو تو کسش نگه داشتم طپش کسشو رو کیرم حس میکردم خیلی حال میداد دوس داشتم همینجور کیرمو نگه دارم که زیبا خانم عصبانی شد و گفت زودی تمومش کن ولی من دوس نداشتم تموم بشه دوس داشتم تو همین حالت بمونم ولی زیبا بهم گفت : تو دراز بکش تا من بیام بشین روش منم دارز کشیدم و اونم اومد کیرمو با کسش تنظیم کرد و نشست رو کیرم شروع کرد به بالا و پایین کردن یه دقیقه که بالا و پایین کرد دیدم داره آبم میاد خواستم کاری کنم که بشه بیشتر طولش بدم بهش گفتم بسه حالا تو بخواب تا من بیام رو گفت : خودتی میخوای بازو طولش بدی من دوسنداشتم به این زودیها ارضا بشم ولی…. زیبا بالا پایین شدنشو تندتر کرد منم دیگه کاری ازم ساخته نبود ارضا شدم و آبمو خالی کردم تو کاندوم زیبا هنوز داشت بالا پایین میکرد که من دیگه نتونستم تلحمل کنم بهش کفتم : پاشو تموم شد و اونم از روم بلند شد خودارضایی. من از جا پا شدم کاندوم رو از رو کیرم کشیدم و انداختم تو سطل آشغال و کیرمو با دستمال کاغذی پاک کردمو لباسم رو پوشیدم یه بوس از لبش گرفتم بهش گفتم شماره موبایلتو بهم بده تا هر وقت خواستم بیام هماهنگ کنم اونم شمارشو داد من از اتاق اومدم بیرون دوستم بهم گفت خسته نباشی و با هم از خونه زیبا خانم زدیم بیرون خودارضایی.

چنگ انداختم از پشت موهاش رو تو مشتم گرفتم و سرش رو با فشار دستم

به عقب خم کردم و لباش رو یه گاز ریز گرفتم و سرم رو بردم دم گوشش و شدت گرمای نفسهام توی موهاش و پوست تننش حس می شد ، صدام رو خش دار کردم و بهش گفتم جنده خانم نوبت کیر خوردنته درش بیار بخورش ، دستش رو برد کمربندم رو باز کرد دکمه های شلوارم رو باز کرد کشید تا روی زانوهام پایین و هولم خواست بده بیفتم زمین ولی من انگار از قبل میدونستم میخواد این کارو بکنه پام رو کشیدم عقب تعادلم رو حفظ کردم . هنوز شورتم رو نکشیده بود پایین ، روی لبه تخت زانو زدم فشار بدنم اون رو وادارش کرد به پشت بیفته روی تخت من هم از فرصت استفاده کردم محکم فکش روتو دستام گرفتم طوری که لپهاش فشرده شد بهم و گفتم کس و شعر بگی به شدید ترین حالت ممکن میکنمت ، شورتم رو دادم پایین کیرم رو دید لبخندی زد و گفت تو هم که دودول بچه ای ! تو دلم گفتم کونت رو پاره میکنم ، کیرم قطر خوبی داره داشت ساک میزد عمدا تا ته حلقش کردم تو دهنش و سرشش رو گرفتم نتونه تکون بخوره ، داشت خفه می شد دیگه به اوق زدن رسیده بود در آوردم بیرون یه نفسی تازه کرد ، مجالی ندادم دوباره کردم تو دهنش و یکم تند تلمبه زدم و کشید بیرون گفت وحشی قصد خفه کردن منو داری مگه ؟ گفتم چی شد این که دودول بچه بود شکلات بود آب نبات بود حالا تو خوردنش کم آوردی ؟ یه نگاه از بالا بهش انداختم و با لحن خشکی گفتم دهنت رو اینطوری گاییدم وای به کس و کونت !

هیچ وقت من اینطوری سکس نکرده بودم

سکس با کل کل و اینکه هر کدوم سعی داشت قدرت کنترل سکس رو از طرف مقابل بگیره و حاکم مطلق بشه ولی فعلا کسی برنده نبود ، هیجان خاصی داشت این طرز سکس برام . دو دل بودم خشن و محکم بگامش و گور بابای تفکراتم یا نه ، با خودم کلنجار میرفتم که جرقه ای تو ذهنم خورد ، تجربه پوزیشن پروانه لب تخت ! آره خودشه . خودم رو بهش تحمیل کردم . دو سه ضربه محکم زدم رو باسنش و انگشتم رو کشیدم لای چاک کسش و گفتم جوون ببین چه خیس کرده چه آبی انداخته ! خواست سگی بخوابه روی تخت بهش گفتم نه روی تخت نداریم بردمش لبه تخت کمر به پایین روی زمین و شکم و سر روی تخت بود ، گفتم دست و پاهات رو مثل پروانه باز کن ، تعادلت رو حفظ می*کنه ، خودم دو زانو پشت سرش روی زمین نشستم و کیرم رو کردم تو کسش ، تو این حالت مرد کاملا تسلط داره و زن بخاطر وضعیت بدنی مهبل تنگ تر و متراکم تری داره ، سینه های رو تو مشتم گرفتم انگشتام رو به نوک شق شده سینه هاشو رسوندم و تو دستم باهاشون بازی میکردم ، سرعت تلمبه زدنم عادی بود ولی ضربه ها شدید بود طوری که صدای برخورد پا و شکم من به باسنش کاملا تو اتاق پیچیده بود . لاله گوشش رو مکیدم و نوک سینه هاشو فشار دادم و گفتم دیدی دیگه اقتدار دست منه ، ببین چطوری اسیر من شدی و داری به نفس نفس میفتی ، جنده خانم نگاییدمت هنوز ، چند دقیقه ای بود داشتم یک ضرب تلمبه میزدم و داشتم میامدم ، کشیدم بیرون و ازش خواستم از روی تخت کاملا بیاد روی زمین و پوزیشن داگی بگیره ،صورتش رو گذاشتم روی زمین قوسی دادم به بدنش به حالت یک رمپ نشست ، پاهام رو دو طرف بدنش ستون کردم و کیرم رو عمود فرو کردم تو کسش و با خم کردن زانوهام زاویه مناسبی پیدا کردم . با هربار تلمبه زدنم آهی از سر درد و لذت می کشید و می*گفت بکن تند تر بکن وحشی حروم زاده ، جندت رو بکن آب کیم رو بیار کسکش پدر ، من رو جریح تر میکرد محکم زدم روی باسنش آنقدری محکم که صدای آخ دردناکش بلند شد ، رد انگشتام مونده بود روی پوست تنش ، کشیدم بیرون کیرم آنقدر خیس و لیز بود که نیاز به تف نداشت ، زانوم رو خم کردم و یک زانوی دیگه رو ستون کردم با دستم کمی پاهای ترمه رو به داخل شکمش فشار دادم کمی خمیده تر شد و این خمیدگی کاملا باعث باز شدن لمبر های باسنش از هم شده بود .

کیر تو کون
سوپر سکسی وحشی
کلیپ سکسی
سکس ایرانی
سکس روسی
شهوانی خانه
فیلم سکسی نوجوان
سکس داغ

آسیایی, آماتور, پورن ویدئو, خود ارضایی, دختر حشری, دیلدو
Hot teen blonde mastubate and massive anal dildo ride with squirt
Dutch Girl Session #2, Part 9
verified profile,anal,dildo,teen,hardcore,blonde,girl,amateur,homemade,squirt,orgasm,webcam,amateur-hardcore,massive-dildo,amateur-anal,dildo-riding,monster-dildo,amateur-squirt,teen-squirt,hige-dildo,monster-dildo-riding
سکس دختر

From:
Date: December 3, 2020

One thought on “خودارضایی حشرش زده بالا دیلدو میخاد طپش کسشو رو کیرم حس میکردم کس نازی داشت

Comments are closed.