انجمن سکسی لوتی پرستار حشری کوس میده هنوز با دخترت کار دارم فاطمه گفت

0 views
0%

انجمن سکسی لوتی پرستار حشری کوس میده

انجمن سکسی لوتی فاطمه رو برد نزدیک کف پاهای بیتا دخترش و گفت:الان کاری باهات میکنم که دیگه درس عبرتی باشه واستون که دیگه از این غلط ها نکنین!بعد شروع کرد دهن فاطمه رو مالوندن کف پاهای دخترش بیتا!!!!فاطمه هم در حالی که داشت از عرق کف پاهای دختر خودش بو میکشید گفت.

توگه خوردی بدون اجازه من لباس پوشیدی گفتم الناز دیگه خدا حافظی کن با اون علی احمق که سه سال این کون تنگ و آتیشی تو رو از دست داده. بعد کیرمو کشیدم عقب و دوباره تا تخمام کردم کونش. هیچ کاری نداشتم، فقط کیرمو کرده بدم تو کونشو تکون نمی خوردم. همون پیچ و تابی که الناز زیر بدنم به بدنش میداد انجمن سکسی لوتی و به خودش می پیچید و به معنی واقعی داشت جر می خورد، لذت بی نظیری داشت که هیچ لحظه ای تو عمرم تجربش نکرده بودم. یه چند دقیقه که گذشت احساس کردم الناز داره آروم تر می شده، واسه همین شروع کردم به گاییدن کونش و تلمبه زدن، شروع کردن به تلمبه زدن همانا و و آخه و داد دیوانه کننده الناز همانا. مدلی از گاییدن نمود که رو کونش پاده نکنم. با فاصله و شلاقی، تند تند، کند کند، عمیق عمیق، همه مدل گاییدمش. گاییدنی که لحظه به لحظه لذت خالص بود و الناز داشت تا آستانه پاره شدن رفتن سوراخ کونشو هر ثانیه تجربه می کرد. یهو دیدم از لذت دارم می میرم و آبم داره در حالتی میاد که از لذت دارم از حال میرم. نمی دونم آبم چقدر بود، ولی میدونم همینطوری می پاشیدن داخل کون الناز، انقد که خستم کرد تا تموم شه. آبمو پاشیدم داخل کونش و خوابیدم روش. کامل که خالی انجمن سکسی لوتی شدم. نفهمیدم کی خوابم برد. 5 مین دیگه یهو به خودم اومدم و بیدار شدم. همه اونکارایی که با الناز کرده بودم اومد تو ذهنم.بعد ارضا شدن تازه به خودم اومده بودم و مونده بودم چجوری کارایی که کردم و جمعش کنم، همون جوری یه بیست مین گذشت. کم کم گفتم ولش بابا. کردم که کردم انجمن سکسی لوتی، نوش جونم.

پا شدم از روش و کنارش نشستم. دیدم آب کیرم جمع شده روی سوراخ کون الناز. این صحنه آنچنان دوباره حشریم کرد که وقتی الناز خواست بلند شه یه پس گردنی خوابوندم پشت کلش و گفتم گمشو بخواب. کی به اجازه داد بلند شی. تکون نخورد و حیوونکی دوباره همونجوری خوابید. لیوانی که بغل تخت بو.د و برداشتم و گذاشتم روی تخت گفتم انجمن سکسی لوتی پاشو آب کیرمو خالی کن داخل لیوان. اونم پاشد حالت دسشویی کردن نشست روی لیوان و همین که سوراخ کونشو شل کرد، کف لیوان پر شد از آب کیرم. گفتم تا قطره آخرش خالی نشده پا نشو، کامل که خالی شد، با انگشت آب روی سوراخ کونشو جمع کردم و انگشتم و کردم تو دهنش و گفتم بخوره. با اکراه زیاد انگشتمو مکید و قروت داد. همونطوری که داشت با عق زدن او چند قطره رو قورت می داد لیوان و از زیرش برداشتم و هلش دادم افتاد رو تخت و یه سیلی زدم در گوشش و گفتم بگیر بخورش. لیوان و گرفت و با چهره ای که انجمن سکسی لوتی غم دنیا توش بود. به هر زوری که بود ریخت تو دهنشو اومد که یه جا قورتش بده ولی قورد دادم همانا و عق زدنش همانا. کل آب کیرم برگشت داخل لیوان. در حالی که هنوز داشت عق می زد لیوان و از دستش گرفتم 7-8 تا سیلی پشت سر هم زدم تو سر و صروتش. موهاشو که ژولیده بود از رو صورتش زدم کنار گفتم اینبار برگردونی من می دونم و تو، لیوانو دوباره گرفت و با یه حالتی و عذابی قورت داد که خودمم دلم سوخت. لیوان و گرفتم گفتم آب می خوای. با سر اشاره کرد آره گفتم پاشو برو تو حموم. رفتیم حموم انجمن سکسی لوتی، لگن و گذاشتم زیر شو گفتم بشاش توش، نشست و شاشید داخل لگن ولی خیلی کم. یه پس گردنی بهش زدم و هلش دادم اوفتاد کف حموم. بلند شد نشست. بعدش خودمم نشستم شاشیدم داخل لگن. لگن و بر گردوندم داخل لیوان، شاش جفتمون اندازه نصف لیوان نشده بود. گفتم بگیرش. ملتمسانه و با نگاهی که می گفت واقعا دیگه جا ندارم گفت چی؟ گفتم مگه آب نمی خواستی؟ گفت این آبه؟ گفتم امشب کارت تا به خوردن واقعی عن نرسیده بخور شاشمونو، الناز یه ذره از لیوان شاش خورد ، ذره دوم رو که خواست بخوره یهو بالا آورد.

هرچی تو معدش بود انجمن سکسی لوتی و دوباره ریخت بیرون و حالش خیلی بد شد. باورم نمی شد که بعد اون داستانای دیشب، تازه داره صبحونه ام آماده می کنه! رفتم سمت آشپزخونه، فقط نگاش کردم: گفت من تا الان نخوابیدم. خواستم یه بلایی سر خودم بیارم، یاد این سه سال زندگی شیرینمون نذاشت، وسایلمو جمع کردم برم، حیفم از آبرویی که این سه سال حفظ کردیم اومد. نمی دونم دیشب چت شده بود . ولی واقعا دیشب علی نبودی. اون کارای علی نبود. کارای هیچ انسان دیگه ای هم نبود و البته کارای هیچ حیوونی هم نبود. نمی دونم چی شد، نمی دونم کابوس بود یا هر چیز دیگه ای.

اوفففف……بیتا خاک بر سرت با این بوی پاهات……اومممم……اوفففف انجمن سکسی لوتی آیدا زد زیره خنده و گفت:بخور فاطمه جون که کف پاهای دختره خودته!!!!هه…..هه…..هه……لیس بزن!!!!!فاطمه هم شروع کرد لیسیدن!!!!بیتا هم که از خجالت سرخ شده بود که مادرش داشت کف پاهاش رو زبون میزد گفت:تو رو خدا مامان معذرت میخوام!!!!میدونی که من پاهام رو زیاد نمیشورم!آیدا دوباره زد زیره خنده و گفت:

پرستار حشری کوس میده

سکس

حقته فاطمه!!!با اون خواهرای کون ناشورت www.lootiorg looti.net تو باید از عرق کف پاهای دختره خودت بخوری تا بفهمی یه من ماست چقدر کره داره!بعد صورت فاطمه رو روی کف پاهای بیتا فشار داد و گفت دیکه بسه!!!!فاطمه تو برو گمشو بشین اونجا.من هنوز با دخترت کار دارم.فاطمه گفت:خواهش میکنم.بسشه!!!بیتا دیگه از این کارها نمیکنه
پرستار ژاپنی کوس تنگ حشری ,کونش رو در اختیار کیرکلفت میزاره انجمن سکسی لوتی ,انچنار روی کیر میپره و بالا پایین میشه ,هر لحظه احتمال پارگی داره ,ولی این کوس کارش رو خیلی خوب بلده و در آخر یه آب حسابی به کیر کلفت میده

آب کوس پاشی زن حشری

سکس دراتوبوس

سکس لوتی لوتی نت سایت لوتی لوتی انجمن سکسی انجمن لوتی اوا آدامز سکسی عمو جانی سکس تنگ سکس اتفاقی

From:
Date: November 17, 2022