انال گاییده شدن مامانی حوس باز به دست سه خواهر

0 views

انال گاییده شدن مامانی حوس باز به دست سه خواهر

انال ساک میزد تا اینکه بدن مامانم لرزید سکس انال و ارضا شد محسن فوری برگشت مامانمو بغل کرد شروع کرد به لب گرفتن و مالیدن مامانم پاهای مامانمو گرفت کیر بزرگش رو مالید به چوچول مامانم شروع کرد به ضربه زدن مامانم داشت آخ و اوی سکسی میکرد که که محسن یکدفعه چپوند تو کوس مامانم خوابید روش شروع کرد به تلمبه زدن تو کس مامانم و خوردن لب و شونه و گردن و سینه مامانم که از تابش زیر سوتینش دراومده بود داشت حال میکرد و چشاشو بسته بودکه همون طور همدیگرو. بغل کردن و دور زدن مامام اومد بالا و شروع کرد به بالا پایین کردن رو کیر محسن اونم داشت ممه های مامانو مالدین ناز کردن بعد مامانم همین طوری که بالا پایین میکرد خوابید رو محسن شروع کرده به عشق بازی انال کردن و لب رفتن محسن هم مامانمو بغل کرده بود از زیر تلمبه میزد تند تند همزمان می‌گفت شیرین تو مال کی هستی جوون بکنت کیه مامانم نای حرف زدن نداشت که دوباره بدنش لرزید و ارضا شد بی حال افتاد محسن مامانمو به پهلو خوابوند شروع کرد ور رفتن با مامانم و بوس های با صدای بلند از مامانم ميگرفت مامانم هم داشت حال میکرد و محسن می‌گفت شیرین تو کی مال من میشی عزیزم مامانم گفت. من مال خودتم و گفت کامل مال من بشی دستشو از پشت گذاشت رو‌سوراخ کون انال مامانم گفت منظورم اینه مامانم خندید و گفتا نه نمیشه درد داره محسن هم شروع کرد به نشگون و قلقلک مامانم تا اینکه مامانم گفت برای دفعه بعد قول میدم که از پشت سکس کنیم محسن فوری بلند شد تاپ و سوتین مامانم رو درآورد مامانمو خوابود نشست رو شکمش شروع کرد به انال عقب جلو‌کردن روی ممه های مامانم با دستاش سینهاشو فشار میداد و محسن هم نوک پستون مامانمو گرفته بود میکشید وقتی می‌رسید به دهن مامانم یه بوس از سر کیر محسن می‌گرفت و بعد چند دقیقه نشست رو سینه های مامانم کیرشو گذاشت تو دهن مامانم شروع کرد به عقب جلو کردن مامانم چشاشو بسته بود دهنشو باز گذاشته بود. صدای ملج ملج پر شده بود که محسن کیرش درآورد خوابید رو مامانم کیرشو‌ کرد تو کوس مامانم شروع کرد به تلمبه زدن پاهای مامانم زیر محسن بود همدیگرو سفت بغل کرده بودند داشتن لبای همو می‌خوردن. یه ربع همون مدل محسن کرد انال و حرکاتشو‌تند رو تندتر که گفت داره میاد مامانم با صدای گرفته گفت نریزی توم که محسن کیرشو کشید آبشو خالی کرد رو سینه و شکم مامانم و بی هوش افتاد مامانم خودشو پاک کرد رو رفت تو بغل محسن انال یه نیم ساعت دراز

آنال گنگ بنگ ژرمن کوس

تو دهن مامانم تلمبه میزد
محسن بلند شد به بوس از مامانم گرفت و شروع کرد به پوشیدن لباس مامانم هم از تو کمدش یه شورت مشکی پوشید و با سوتینش بعد انال یه لباس لباس خوابش رو تنش کرد رفت محسن رو راه بندازه تو جلوی در کلی بوس کردن و قربون صدقه هم. رفتن محسن هی دفعه بعد رو یادآوری میکرد سکس بعدی یه هفته بعدش بود که صبحش مامانم رفت حموم بعد آماده شد رفت آرایشگاه ساعت ۳ با محسن اومدن خونه محسن چون اون دفعه شورت مامانمو پاره کرده بود ۷ دست و شورت و سوتین سکسی برای مامانم خریده بود مامانم یکراست رفت تو اتاق شروع کرد به لخت شدن شورت سوتین سفید رو درآورد یکیشون رو انتخاب کرد و به رنگ صورتی توری و یه تاپ بندی صورتی پوشید یا یه شلوار چسبون نازک‌که سفیدی رون هاش با رنگ شورتش معلوم بود رفت بیرون محسن رو‌مبل‌ نشسته بود مامانم رفت برای شربت آورد اومد محسن با دستش محکم زد رو کون مامانم که صدای مامانم در اومد محسن یه ویاگرا با شربت خورد و شروع کرد بدون انال مقدمه به مالیدن و‌لب گرفتن مامانم حسابی انگشتش کرد مامانم هم تو بغلش ولو شده بود محسن: شیرین جونم یادته که چه قولی داده بودی ؟ شیرین: با خنده پس بگو که این بریز و بپاش مال چی هستش نه / نزن زیرش قول دادی مگه تو مال من نیستی چرا نمی‌داری /آخه خوشم نمیاد دردش زیاده به شوهرم هم نداده بودم اذیت میشم بجاش میخورم برات/اونو که باید بخوری ولی نترس من یه کاری میکنم که دردت نیاد بریم تو اتاق رفتن تو اتاق محسن لخت شد خوابید رو مامانم شروع کرد به لب گرفتن /اوممم اونم شیرین چه لبایی داری لبای مامانمو انال میک میزد زبونشو تو دهن مامانم میچرخوند مامانم هم همراهیش میکرد دست محسن رفت وسط پاهای مامانم شروع کرد به مالیدن و انگشت کردن کوس مامانم با دستاش کیر محسن رو گرفته بود داشت میمالید که محسن خوابید مامانم دولا شد سر کیرو با لباش گرفت اول یکم بازی کرد بعد تا نصف کرد تو دهنش چشاشو بسته بود داشت ساک میزدن یکم ساک میزد بعد زبونشو رو کیر بازی میداد و میمالید به لباش بعد دوباره میکرد تو دهنش محسن هم حسابی کوس و کون مامانمو از زیر شلوار. انگولک میکرد تا اینکه محسن مامانمو گرفت شروع انال کرد به درآوردن شلوار مامانم گفت بکنم شیرین؟ مامانم گفت نه بذار برای آخر محسن یه پای مامانمو گرفت شروع کرد سر تا پا خورد و ور رفتن کیرشو‌ به شورت مامانم میمالید بعد دو تا پاهای مامانمو داد بالا کیرشو از کنار شورت مامانم کرد تو شروع کرد به تلمبه زدن مثل کس ندیدها داشت مامانمو میکرد تند تند تلمبه میزد مامانم هم به نفس نفس افتاده بود داشت ناله های شهوت میکرد صدای شلب شلب با صدای مامانم قاطی شده بود محسن همزمان تاپ مامانمو درآورد سینه ی مامانمو از سوتین دراورد شروع کرد به خوردن سینه مامانمو انال گاز می‌گرفت نوکشونو که مامانم یه جیغ کشید محسن سرعتشو بیشتر کرد مامانم نفس هایش در نمیومد تا مامانم خواست ارضا بشه محسن کیرشو درآورد / بکن عزیزم بکن حالم بده / نه می‌خوام دیوونت کنم می‌خوام کاری کنم التماس کنی گذاشت لایه سینه های مامانم عقب انال جلو کرد .

آنال سکس دانلود فیلم سکسی خشن سکس ایرانی خشن سکس زوری خشن سکس خشن گروهی فیلم سکس خشن فیلم سکسی خشن فیلم سکس زوری سکس زوری سکس انال کلیپ سکسی