الکسیس سکس کیر سیاه از هر دو سوراخ چسبوند و لب‌هاش رو به صورتش نزدیک

0 views

الکسیس سکس کیر سیاه از هر دو سوراخ

الکسیس سکس کردم تو بدنش داغ بود بردم سمت سینه هاش بهش گفتم بلند شه تا بتونم مانتو و تیشرتش رو در بیارم داشتم دیوونه میشدم مخم هنگ کرده بود مانتوشو در اوردم تیشرتشم خودش در اورد بدن سفیدو سینهای گردش مستم کرد دستم رو برد زیر سوتینش که دیگه داشت از حال میرفت و اه و ناله میکرد نوک سینه هاشو با دستم میمالیدم و اون دیگه از حال رفته بود سوتینش رو در اوردم وااااااااای چه سینه های نازی شروع کردم
به خوردن لباش و گردنش بعد اومدم سراغ سینه هاش زبونم رو کشیدم رو نوک سینش داشت میمرد سرم رو گرفته بود فشار میداد رو سینه هاش نمیدونست چه کار داره میکنه منم شروع کردم به خوردن سینه هاش نوکشو با زبونم لیس میزدم و میمکیدم دیگه تحمل نکردم و بهش گفتم شلوارتو در بیار که یهو احساس کردم به خودش اومد و گفت نه دیگه بسه گفتم چی بسه تازه شروع شده دستم رو بردم سمت دکمه شلوارش و باز کردم و اروم کش
قوی‌ترین ارگاسم عمرش الکسیس سکس
وقتی از رستوران بیرون اومدند، طاقت یاسمن تموم شده بود. خودشو به علیرضا چسبوند و لب‌هاش رو به صورتش نزدیک کرد تا ازش لب بگیره. هیچ حرفی لازم نبود. چند لحظه‌ی بعد زبون علیرضا توی دهن یاسمن بود و دستاش روی باسنش. علیرضا دستشو کشید و سمت ماشینش برد. یه تویوتا کمری آخرین مدل. یاسمن می‌دونست تا چند دقیقه‌ی دیگه باید توی همون ماشین آب کیر مردش رو قورت بده. علیرضا درو براش باز کرد و نشست و بعد خودش سوار شد. اما همین که یاسمن دستش رو به شلوار علیرضا نزدیک کرد علیرضا مانعش شد.
-«نه عزیزم. نمی‌خوام بخاطر من به شوهرت خیانت کنی.»

کیر سیاه از هر دو سوراخ سکس -«چرا علیرضا؟ اونو ولش الکسیس سکس کن. چیکار اون ریغو داری آخه؟» -«خیلی باش کار دارم. دوست دارم امشب توی خونه‌ش زنشو بگام» -«چطوری؟ اون بفهمه که عین وحشیا شاکی می‌شه» -«نه من بلدم چیکارش کنم. تا الان کلی از زنا رو جلوی شوهرای غیرتیشون گاییدم بدون اینکه مرده منو یا زنشو بکشه.» -«یعنی چی؟؟ می‌خوای چیکار کنی؟» -«تو نگران نباش. آدرس خونتون رو بگو و آروم بشین.» -«نه نه علیرضا می‌ترسم بیا بیخیال امشب شو» -«یاسمن عزیزم. شاید باورت نشه ولی شوهرت امشب قراره قوی‌ترین ارگاسم عمرشو تجربه کنه. توی راه بهت می‌گم چرا.» و یاسمن آدرس خونشون رو به علیرضا گفت. و با استرس و هیجان به حرفاش گوش داد. یهو وسط راه یاسمن یادش افتاد «آخ آخ ماشینم موند تو پارکینگ رستوران. چیکارش کنم؟» اشکال نداره. فردا صبح مهدی واست میارتش کون کیسی تا ته الکسیس سکس سوراخ کون دختران بلند حشری خیسی کسش مست شده

مهدی خواب و بیدار بود که صدای زنگ در آپارتمان رو شنید. از تخت‌خواب بلند شد و با غرولند سمت ورودی رفت تا درو برای زنش (که معلوم نبود چرا وقتی کلید داره در می‌زنه) باز کنه. از چشمی فقط یاسمن معلوم بود اما وقتی درو باز کرد و تا قبل اینکه متوجه بشه چی شده یه مرد با زنش وارد خونه شد. تا اومد اعتراض کنه الکسیس سکس مرد ساکتش کرد و قبل اینکه بتونه واکنش نشون بده مرد با فشار سینه‌ش اونو به دیوار میخکوب کرده بود و دستاشو گرفته بود.
مهدی هم غافلگیر شده بود هم ضعیف‌تر از غریبه‌ی تازه وارد بود.
«یاسمن توی خونه شراب دارین؟»
«آره علیرضا. یه بطری داریم.»
«پس ببرش توی اتاق خواب و دوتا گیلاس بریز و آماده شو. من و شوهرت یکم حرف مردونه داریم.»
یاسمن سمت آشپزخونه رفت و دوتا گیلاس و یه بطری شراب الکسیس سکس رو برداشت و به اتاق خواب رفت. از بوی تن علیرضا و خیسی کسش مست شده بود و نمی‌فهمید دوتا مردا دارن باهم چیکار می‌کنن. در بین رفت و آمدش بین آشپزخانه و اتاق خواب و دستشویی و دوباره اتاق خواب فقط علیرضا رو دید که داره با مهدی حرف می‌زنه، تهدیدش می‌کنه و دلداریش می‌ده. یاسمن تو حال خودش بود. به اتاق خواب رفت، دوتا گیلاس شراب ریخت، شرتش رو از پاش بیرون کشید و با بلوز و دامن و کفش توی تخت‌خواب منتظر معشوقّش شد.
چند دقیقه‌ی بعد علیرضا نزدیک شد. مهدی رو با کمربندش به یکی از صندلیای ناهارخوری بسته بود و داشت صندلی رو دنبال خودش می‌کشید. دهن مهدی رو هم با یه دستمال بسته بود. اما بنظر نمی‌رسید مهدی مقاومتی کرده باشه. فقط از گوشه‌ی یه چشمش رد اشک دیده می‌شد.
یاسمن خمار پرسید «با این چیکار کردی علیرضا؟ چرا میاریش اینجا؟»
«نگران نباش عزیزم. راضی شد که باهم سکس کنیم. فقط بستمش الکسیس سکس چون ممکنه یهو وسط کار بزنه به سرش» درو بست و اومد تو «آخه می‌دونی، واسه بعضی مردا اولش سخته که ببینن یه مرد دیگه زنشونو بهتر ارضا می‌کنه»
یاسمن حالا فقط به کیر دوست‌پسر جدید فکر می‌کرد.
علیرضا از جیب پشتش یه بسته کاندوم درآورد. معلوم بود که می‌دونه که کار به اینجا می‌رسه. ولی یاسمن با ناله گفت:«نهههههه … می‌خوام کیرتو کامل حس کنم.»
یاسمن خودش باورش نمی‌شد که چرا شبیه جنده‌ها شده بود.
علیرضا بسته‌ی کاندومو یه گوشه پرت کرد و به سمت یاسمن حمله‌ور شد.

برای ارگاسمی تحریک کرد
چند دقیقه‌ی بعد صدای آه و ناله‌ی یاسمن تبدیل به جیغ شده بود. حالا الکسیس سکس سومین ارگاسمو داشت تجربه می‌کرد. از چشماش اشک میومد و کیر گنده‌ی علیرضا جوری کسشو باز کرده بود که انگار اولین باری بود که داشت سکس می‌کرد. علیرضا استاد داگی استایل بود. تلمبه‌هاش محکم بود و کمرش سفت. با یه دست ممه‌ی یاسمنو گرفته بود و اون یکی دستشو ستون کرده بود. گاهی وحشی می‌شد و به کون یاسمن اسپنک می‌زد. گاهیم آروم در گوشش حرف می‌زد. «اینجوری حال می‌کنی جنده؟» «این کس مال کیه؟» «اسممو داد بزن تا همه دنیا بفهمن کی می‌کنتت» یاسمن حس می‌کرد داره فیلم پورن بازی می‌کنه. تا یهویی صدای علیرضا فرق کرد. نبض کیرش شروع شد. آه و اوهش یاسمن رو برای ارگاسمی تحریک کرد که فکر نمی‌کرد بدنش بتونه تحمل کنه. جیغ یاسمن و نعره‌ی علیرضا قاطی شد و علیرضا وزن خودشو روی یاسمن انداخت و آبشو توی کسش خالی کرد. الکسیس سکس حالا خیس عرق داشتن از همدیگه لب می‌گرفتن.
«خوشت اومد عزیزم؟»
«آره امشب پیشم بمون منو محکم بغلم کن علیرضا…»
«معلومه که می‌مونم پیشت. بریم حموم؟»
«آخ آخ آره بریییم»
علیرضا یاسمن رو که لخت بود بلند کرد تا ببرتش الکسیس سکس حموم. بیرون در اتاق مهدی رو دیدن که هنوز روی صندلی بسته شده بود.
علیرضا شلوارک مهدی رو نشون یاسمن داد. روش یه لکه‌ی رطوبت بود. «دیدی بهت گفتم؟ ما که رو کار بودیم شوهرتم آبش اومد.

سکس لانا رودز
عکس کس ایرانی سکس خفن ایرانی سکس خفن سکسhd سکس آمریکای سکس کون ایرانی کون ایرانی لیسیدن کوس لیسیدن پا لیسیدن کس سکس افغاني سكس افغاني فیلم سکس افغانی