آنال سکس گنگ بنگ ژرمن کوس سمیرا هم گفت من ضربه کف پا به صورت

0 views

آنال سکس گنگ بنگ ژرمن کوس

آنال سکس این جوری دیگه دهنش بسته میمونه.من گفتم خوب من چه کار کنم.سمیرا گفت تو برو توی اتاق از بالای پنجره شیشه ای اتاق نگاه کن اگر تونستی عکس و فیلم هم بگیر. ما خودمون ازش عکس میگیریم ولی اگر خاستی تو هم بگیر.آیدا گفت سمیرا حالا پاهات بو میدن که فاطمه با بوی کف پاهات خفه بشه؟سمیرا گفت آنال سکس اتفاقا 2 روزه پاهام رو نشستم.بعد کف پاش رو اورد بالا و گذاشت روی بینی آیدا!!!!!آیدا گفت:اوف…..فف…..چه بوی عرقی میدن کف پاهات.فاطمه خفه میشه بیچاره.آیدا گفت من دیروز حموم بودم بزار یه یک ساعت پاهام توی کفش های قدیمی باشه که بو بگیره.تو هم پاهات آنال سکس رو بکن توی کفش که بوش بیشتر بشه.خلاصه آیدا و سمیرا 1 ساعت پاهاشون رو توی کفش نگه داشتن بعد آیدا

آنال گنگ بنگ ژرمن کوس

سکس

رفت در خونه فاطمه و اوردش آنال سکس اونجا.همین که فاطمه نشست رو مبل سمیرا پاهاش رو دراز کرد روی میزی که جلوش بود.فاطمه به آیدا گفت:معرفی نمیکنی دوستت رو.آیدا سمیرا رو معرفی کرد.فاطمه گفت کاری با من داشتین که گفتین بیام اینجا؟سمیرا گفت شما جودو کار میکنین واسه همین من میخوام از شما کمی جودو یاد بگیرم. آنال سکس من هم بهتون کاراته یاد میدم.فاطمه گفت باشه فردا بیا کلاس بهت یاد میدم.سمیرا گفت همین الان میخوام یاد بگیرم چون جلوی یکی از دوستام گفتم جودو بلدم نمیخوام کم بیارم.خلاصه فاطمه حرکات دی آشی هارای و آشی گروما رو به سمیرا یاد داد.سمیرا هم گفت من ضربه آنال سکس کف پا به صورت رو بهتون یاد میدم.فاطمه گفت من نمیخوام یاد بگیرم نیازی نیست.سمیرا دسته فاطمه رو گرفت و کف پاش رو گذاشت روی دهن فاطمه و گفت:اینجوری.فاطمه که فقط چشماش معلوم

فرو کرد تو کونم آنال سکس تا ته تو حلقم بود کیرش کیرش تو کون مامانم
بعد محسن گفت تو فقط راحت بخاب هرچی هم شد فقط جیغ یواش بزن و اصلا تکون نخور آنال سکس قول میدم زود دردش تموم میشه مامانم گفت باشه.که محسن کیر کلفتشو گذاشت دم سوراخ کون مامانم و با یه فشاره ریز کلشو فرو کرد توشو مامانم یه آه خوشگلی کشید و محسن اروم اروم کیرشو بیشتر فشار میداد اما لامصب خیلی کلف بود و بعد از ۳۰.۴۰ثاتیه محسن هی یواش یواش کیرشو داخل کرد و نصفش رفت مامانم داشت گریه میگرد صدای هق هق زدناشو بلند شده بود که هی میگفت محسن توروخدا درار نمیتونم دارم پاره میشم توروهرکی دوسداری دام میسوزم ولی اون دیوث اصلا عین خیالش نبود و فقط فکره کردن بود بعد آنال سکس ب مامان گفت باشه دیگ تکون نمیدم و روی مامانم خابید کریشم تا نصفه تو کون مامانم بود

حدود ۲.۳دقیقه همیتطور روش بود و گردنشو میخورد و حسابی مامانو حشری کرد خیلی وارد بود کاری میکردکه مامان همش آه آنال سکس میکشید بعد بهش گفت عشقم یکم هم تحمل کنی تمومه ها بعد بلند شد از روی مامانم و کیرشو کلا درآورد مامانم یه اه قشنگی کشید و محسن دوباره کیرشو وازلین کرد وگذاشت دم سوراخش و گفت تکون نخور مامانمم که معلوم بود حشری شده بود هیچی نگفت اونم کیرشواروم اروم بُرد تو کون مامانم و مامان همش آه اوه میکرد با یه جیغ های کوچولو و یواش میکشید که یهو کیر محسن تا نصف رفت تو کون مامانم و شروع کرد اروم اروم تکون دادن و خیلی کم کیرشو عقب جلو میکرد و همینطور ادامه داد تا جایی که دیدم کمر مامانو گرفته محکم و کیرشو تا نصفه درمیاره بیرون و تند تند میکنه توش صدای آه اه آی گفتنای مامانم تو اتاق پیچیده بود و محسن کسکشم مثل سگ داشت حال میکرد و محکم تر از قبل تلمبه میزد تاجایی که همه کیرشو درمیاورد و میکرد تو ف کرد. تو کون مامانم با فشار که آنال سکس مامانم یه جیغی کشید فک کنم همه فهمیدن محسن همون طوری کیرش رو نگه داشته بود تا جا باز کنه مامانم هم دید چاره ای ندارند. مجبور شد تحمل کنه تا اینه محسن کشید بیرون یکم دوباره کرد تو آروم آروم جلو عقب میکرد جا باز کنه ۷ دست شورت سوتین خریدم برات ۷ دفعه باید7 کونتو بکنم جرت برم شوهرت عرضه نداشت این کون رو افتتاح کنه خودتو شل کن شیرین کیرم داره کنده میشه که یهو با تموم قدرت تا ته. کرد از درد مامانم نفسش بند اومد بیهوش شد و افتاد محسن هم افتاد رو مامانم شروع کرد به کردن مامانم به آنال سکس خودش اومد شروع کرد به ناله کردن هی میخواست در بره

نمیتونست محسن می‌گفت خونم گریه کنی ولت نمیکنم مامانم جرم دادی بسه پاره شدم نمیتونم راه برم پایین آنال سکس محسن به گریه های مامانم توجه نمی‌کرد به کردنش ادامه میداد یه چند تا تلمبه زدن مامانم گفت درار درار وایییی دستشوییم میاد محسن تا نصف کشید بیرون که مامانم یه گوز رو‌کیر محسن داد که محسن رو دیوونه کرد تا ته محکم کرد تو کون مامانم جونم تو دیگه کونی من شدی جنده من شدی کون مال کنه مال منی تو شیرین جوونن چه کونی داری فدات بشم الهی کونتو قربون مامانم داشت ضجه میزد محسن هم تند تند مبکردش یه بیست دقیقه بکوب کرد مامانم کونش عادت کرده بود. و زیاد جیغ نمیزد ولی سرشوکرده بود تو بالش با هر تلمبه ملافه آنال سکس رو میکشید رو چنگ میزد به تخت ضربه میزد خیلی درد داشت انگشت های پاهاش رو‌ هی جمع میکرد تا اینکه بعد نیم‌ساعت محسن مادر جنده آبش اومد تا آخرین قطره ریخت تو کون مامانم وقتی که محسن ارضا شد مامانم یه جیغ کشید بیهوش شد محسن همون طور کیرش آنال سکس تو کون مامانم خوابید روش یهچند دقیقه بعد مامانم گفت بلند شو برم دستشویی محسن چون به خاطر قرص کیرش سیخ بود کشید مامانم یه گوز کشیده داد که نصف آب.

دانلود فیلم سکسی خشن سکس ایرانی خشن سکس زوری خشن سکس خشن گروهی فیلم سکس خشن فیلم سکسی خشن فیلم سکس زوری سکس زوری سکس انال فیلم سکسی ژاپنی کلیپ سکسی